VỀ CHÚNG TÔI - ABOUT US

Thông điệp từ Imep - IMEP’S MASSAGE

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN - DEVELOPMENT ROAD MAP

DOANH THU 2016-2021 - REVENUE CHART 2016-2021

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC - REVENUE CHART 2016-2021

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT

VISION – MISSION – CORE VALUES

TẦM NHÌN

VISION

TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY CÓ NIỀM TIN HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN THIẾT KẾ, CUNG CẤP LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ , BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN

BECOMING  ONE OF THE MOST TRUSTED COMPANIES IN DESIGN CONSULTANT, CONSTRUCTION AND MAINTENACE OF M&E FIELD

SỨ MỆNH

MISSION

KIẾN TẠO NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG VÌ MỘT CUỘC SỐNG PHỒN VINH

CREATING SUSTAINABLE VALUES FOR A PROSPEROUS LIFE

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

OPERATION FIELD

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CEO

NGUYỄN TRUNG THÔNG

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

BUSINESS DIRECTOR

NGUYỄN THÀNH LUÂN

PHÓ GIÁM ĐỐC

DEPUTY DIRECTOR

LÊ TIẾN DŨNG

GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ

DESIGN DIRECTOR

NGUYỄN THÀNH HIẾU

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

 

KHÁCH HÀNG CỦA IMEP

IMEP’S CLIENT

CÔNG TRÌNH THAM KHẢO

REFERENCE PROJECTS